Ordningsregler

Ordning och disciplin är viktiga faktorer i alla våra träningsformer, inte enkom för att skapa goda träningsresultat för varje utövare utan också för att skapa en trygg och säker miljö för lärande. T.I.A. Sweden har instiftat ett par ordningsregler som ligger till grund för varje klubbs reglemente. Det är upp till varje chefsinstruktör att styrka dessa regler i klubbarna tillsammans med klubbens lokala instruktörer.

Till medlemmar som överskrider nedanstående regler ges tillsägelser. Vi förbehåller oss rätten att utesluta elever som visat upprepad disrespekt gentemot förbundets reglemente. Det är varje medlems förpliktelse att känna till reglementet för sin egen och andras säkerhet.
Regler före träning
 • 1 § Den tränande skall före träning avlägsna smycken, klockor, halsband och dylik materiel som kan orsaka kroppsskada.
 • 2 § Nyttjande av snus eller tobak under pågående träningen är icke tillåtet.
 • 3 § Naglar skall hållas korta.
 • 4 § Den tränande skall före träning underrätta instruktören om den tränande har någon kroppsskada eller övrig fysisk eller psykiskt tillstånd som kan inverka menligt på träningen.
 • 5 § Tider för träning skall hållas. Det innebär att eleven är ombytt innan träningen startar. Instruktören startar och avslutar träningen vid angivet klockslag.
 • 6 § Vid sen ankomst skall den tränande smyga in i lokalen och sätta sig på knä strax innanför dörren och väna på instruktörens hälsning.
 • 7 § Uppställningar: instruktör uppställd framför gruppen med blicken mot eleverna. Längst till vänster från instruktören sett står de högst graderade i därefter fallande ordning åt höger. Eleven/instruktören längst till vänster leder hälsningen. Den som leder hälsningen ställer sig i enskild ställning och säger ”Jeubei” Övriga faller då in i linjen stående i enskild ställning till dess att rättningen är god. När den som leder hälsningen kommenderar ”SAO SEC” ställer eleverna sig i avslappnad ställning. Den som leder hälsningen går fram och säger hälsningsramsan och samtliga repeterar. Den som leder hälsningen säger ”cheng” och samtliga repeterar och bugar. Den som leder hälsningen säger ”ze ze” (”titel på instruktör) ex. ze ze Gao-lin och samtliga repeterar, när instruktören bugar så bugar även alla andra. Nu går den som leder hälsningen tillbaka till sin plats och kommenderar ”SAO SEC” och alla ställer sig i avslappnad ställning.
Regler under träning
 • 8 § Instruktör tilltalas med titel, dvs. Sifu, Gao-lin, Djeu-gao eller Totay.
 • 9 § Under träningen råder ordning och disciplin. Detta i syfte att skapa lugn och harmoni samt att träna koncentration. Dessutom är det respektlöst mot systemet, kamraterna, och instruktören att inte göra sitt yttersta för att skapa god disciplin.
 • 10 § Ansvarig tränare styr vilken utrustning som gäller under dennes träning.
 • 11 § Vid vapenträning skall stor vikt läggas på att respektera vapnet och dess tekniker. Vapen bör om möjligt ställas upp mot en vägg eller dyl. då det är att betrakta som respektlöst mot sitt vapen att lägga det på marken.
 • 12 § Den tränande får aldrig lämna träningsplatsen utan att först underrätta instruktören.
 • 13 § Pauser, vila och vätskeintag el dyl. sker på av instruktörens direktiv.
 • 14 § Den tränande skall vid eventuell skada underrätta instruktören direkt.
 • 15 § Den tränande skall vara uppmärksam på instruktörens anvisningar och enbart utföra de övningar som är anbefallda att övas för tillfället.
 • 16 § Tillkalla omgående instruktör vid problem med tekniker. Lär ej in fel.
 • 17 § Den tränande skall uppträda professionellt med en lugn, sansad och mogen attityd.
 • 18 § Den tränande skall före moment försäkra sig om att kamraten inte har någon skada eller liknande som skall tas hänsyn till.
 • 19 § Den tränande skall vid nyttjande av mitts före moment förvissa sig om att kamraten är beredd och håller sin mitts i ett stadigt grepp.
 • 20 § Den tränande skall för att skydda tänder och tunga stänga käkarna helt vid kontaktövningar.
 • 21 § Den tränande skall vid smärttillstånd omedelbart underrätta kamraten genom att tydligt ”klappa ifrån”, eller med erforderlig röststyrka säga: Stopp!, Avbryt!, Sluta! eller dylikt.
 • 22 § Den tränande skall när kamraten ger någon som helst signal på obehag eller smärta, omedelbart och kontrollerat avbryta pågående angrepp. OBS! Vid vissa tillfällen kan inte kamraten alls meddela sig, var uppmärksam på situationen, avbryt då själv momentet omedelbart och kontrollerat utan signal!
 • 23 § Den tränande får inte använda mer hastighet eller kraft än det som anbefallts av instruktören.
 • 24 § Den tränande får under teknikträning inte använda mer hastighet eller kraft än vad han själv eller kamraten kan kontrollera.
Regler efter träning
 • 25 § Den tränande skall om någon personskada uppstått under träningen (oaktad om den är anmäld tidigare) underrätta instruktören om aktuellt läge vid träningens slut.
 • 26 § Den tränande skall meddela instruktören om någon materiel har gått sönder.
Övriga regler
 • 27 § All fotografering, videofilmande eller motsvarande dokumentering av träningspass eller tekniker är förbjudet utan tillstånd av Sifu Magnus Dahlquist.
 • 28 § Pennalism är i alla former förbjudet.
 • 29 § Alla former av mobbing och nedlåtande uttalande om elever och instruktörer är ett kraftfullt disciplinbrott.
 • 30 § Avgifter skall betalas vid angiven tid.
 • 31 § Vapen får ej vidröras utan ägarens tillstånd.
 • 32 § Nyttjande av droger är strängeligen förbjudet av samtliga som är aktiva i en T.I.A förening. Detta gäller även efter träningen.
 • 33 § Den tränande får öva genomgångna tekniker med kamrat på sin fritid under förutsättning att: båda har medverkat på lektion där tekniken instruerats, samt att erforderliga förberedelser vidtages som exempelvis uppvärmning och följande av säkerhetsbestämmelser.
 • 34 § Den tränande får aldrig i något sammanhang lära ut tekniker ur vårt system.
 • 35 § Kung-Fu eller Sanshou tekniker får på fritiden enbart nyttjas vid en reell nödvärnssituation.
 • 36 § Om Du tvingas nyttja Kung-Fu eller Sanshou tekniker som nödvärn på din fritid skall detta alltid rapporteras till din instruktör och följas av en polisanmälning.
Till toppen