Fem Formers Strid bygger på den taoistiska filosofin, men med vissa inslag av buddhism. Detta står i kontrast till den klassiska bilden av Kung Fu som utövad av buddhistiska munkar i orangefärgade kåpor. Taoismen filosofi kring balans, cirkularitet och kraft avspeglas i utövandet av Fem Formers Strid, och den taoistiska grundtanken wu wei, ”icke-handlande” eller ”naturligt handlade utan egoistiska baktankar”, genomsyrar vårt system.

När man diskuterar taoism är det viktigt att skilja på den filosofiska taoismen och den religiösa taoismen. I västvärlden är det filosofin som dominerar de taoistiska diskussionerna, medan den religiösa taoismen är vanligare i öster. Religiös taoism är ett ganska brett trossystem som har ytterst lite med vår taoistiska grund att göra även om man i systemet kan återfinna influenser ifrån några av de taoistiska gudarna såsom exempelvis General Kwan Kung, krigets gud, som även är skyddshelgon för Kung Fu och lär oss om rättvisa, rättfärdighet, lojalitet, mod och ödmjukhet. Varje träningspass inleds och avslutas med en hälsningcermoni som kan härledas till Kwan Kung och som påminner oss om varför vi tränar och vad vi ska ha i åtanke när vi utövar Kung Fu och Qi Gong.

Några av de viktigaste filosofiska grundstenarna inom taoismen är balans, dualism, och rörelse, vilket symboliseras av samspelet mellan motpolerna Yin och Yang. Det cirkulära T’ai Chi-märket som rymmer Yin och Yang speglar dessa tre tankesätt som är ständigt närvarande i vårt utövande av Kung Fu och Qi Gong:

  • Dualism. Det vita och det svarta utgör en dualism, där de symboliserar sina respektive motsatser. Yin / yang ⇒ mörkt / ljust, kvinnligt / manligt, öppet / slutet, passivt / aktivt.
  • Balans. Det vita och svarta finns i lika stora delar, och symboliserar att ingenting kan existera utan lika delar av sin motsats. Ingenting är heller endast yin eller yang, allting går att dela upp ytterliggare i yin/yang vilket illustreras av att yang innehåller yin och vice versa.
  • Rörelse. Balansen är inte statisk utan dynamisk — ständigt i rörelse. Yin genereras inuti yang och vice versa.

Ett ytterliggare sätt att illustrera yin och yang, samt resultatet av dess kombinationer är de åtta trigrammen, ba gua (se nedan). Den obrutna linjen symboliserar yang, den brutna linjen yin. Kombinationerna symboliserar mellanlägen mellan yin och yang och används även som symboler för t.ex. väderstrecken, men framförallt för att återspegla förändringen i universum.